Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Poskytovatelé mimoškolního doučování a vzdělávacích aktivit (dále jen „Poskytovatel“) jsou: a. The Way s.r.o., IČO: 07117540, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřuje se na doučování a školení pro firmy a společnosti), b. Amazing Way s.r.o., IČO: 19372523, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřujeme se přípravné kurzy, přijímačky a ostatní školní předměty mimo ČJ a MA), c. Compassionate Way s.r.o. IČO: 19372973, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřuje se na doučování školní matematiky a českého jazyka),  Mgr. Nela Jadrná IČO: 09869972, Střihov 38, 28903 Sloveč (zaměřuje se na doučování školní matematiky a českého jazyka). 
 2. Poskytovatel organizuje vzdělávací aktivity prezenčně ve Vrchlabí a dalších městech nebo online (dále také jen „Aktivita“ „Aktivity“).
 3. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka Aktivit (dále také jen „Klient“).
 4. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto Obchodních podmínek, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit: doučovací kurzy pro děti, mládež a dospělé a mimoškolní doučování.
 2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb doučování a lekcí v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách nebo ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem.
 3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele.
 4. Předmětem plnění Poskytovatele není jeho závazek poskytnout Klientovi jakékoliv pomůcky pro účely účasti na Aktivitě jiným způsobem než zapůjčením těchto pomůcek v rámci Aktivity; to neplatí, je-li mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Klientova lektora v nutných případech, bez nároku na refundaci.
 6. Délka jedné vyučovací lekce je 45minut. 

III.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Vyjádření zájmu Klienta

Smluvní vztah vzniká vždy pouze mezi Klientem a Poskytovatelem a to na základě projevení zájmu Klienta (osobně, telefonicky, emailem či prostřednictvím k tomu určeného poptávkového formuláře na Webových stránkách nebo sociálních sítích). Poskytovatel oznámí Klientovi podmínky poskytnutí poptávané Aktivity. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti na Aktivitě, případné zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb v rámci Aktivity, místo konání Aktivity, termíny a další veškeré související informace nezbytné pro poskytnutí Aktivity.

 1. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:

Na základě potvrzení nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovi poptávky, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli nebo uhrazením první faktury za smluvenou Aktivitu. Potvrzení nabídky probíhá také vyplněním objednávkového formuláře nebo uhrazením první zálohové faktury za doučování.

Klientovi je před odesláním elektronické objednávky umožněno seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou umístěny na webových stránkách Poskytovatele. Klient se zavazuje s těmito Obchodními podmínkami seznámit nebo v případě potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením vyslovit v tomto emailu nebo písemném sdělení výslovný souhlas s těmito Obchodními podmínkami nebo udělit souhlas vyplněním objednávkového formuláře nebo uhrazením první faktury za doučování. Bez udělení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.

 1. Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se zásadami ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách, přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil.
 2. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.
 3. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Klient hradí sám.

IV.ZPŮSOB ÚHRADY

Cena za Aktivity je vždy nastavena individuálně na základě individuálních požadavků klienta a zveřejněného ceníku na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel sdělí emailem Klientovi platební podmínky.

 • platba probíhá převodem na účet, QR platbou, platební kartou, případně hotově na určeném místě.

V. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA

 1. V případě nemožnosti Klienta se účastnit domluvené Aktivity, dle odsouhlaseného harmonogramu, oznámí Klient Poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou (emailem) a to minimálně 24h před zahájením lekce. V opačném případě lekce propadá.
 2. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení Klientovi, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení Klienta Poskytovateli.
 3. Ke dni ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem je vypočten storno poplatek z ceny, kterou Klient za objednanou Aktivitu zaplatil, postupem podle článku VII. a VIII. Obchodních podmínek. V tomto stornu poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady Aktivity a již realizované lekce dané Aktivity.
 4. V případě neúčasti Klienta na některých lekcích dané Aktivity bez ohledu na předchozí omluvení/neomluvení Klienta z lekce nevzniká nárok Klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části; nárok Klienta vzniká pouze v případě ukončení smluvního vztahu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách (například omluva z lekce minimálně 24h předem)
 5. V případě neúčasti Klienta na skupinovém kurzu nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za kurz ani jeho části (to i v případě včasné omluvy). 

VI. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE

 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých jím nabízených Aktivit stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků u dané Aktivity nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn Aktivitu zrušit, a to nejpozději po realizaci třetí (3.) lekce. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně písemně informuje Klienta. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.

VII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – Platné pouze pro speciální lekce a balíčky s první testovací lekcí zdarma:

 1. U každého ukončení smluvního vztahu nebo Aktivity, hradí Klient vždy 1650,- Kč storno administrativní poplatek, který se mu odečte od zaplacené částky za smluvené Aktivity.
 2. Testovací lekce zdarma se poskytuje pouze pro smluvený oděr 10 a více lekcí. Klient má právo po absolvování testovací lekce smluvené doučování bezplatně zrušit do 48 hodin (telefonicky nebo emailem). Pokud Klient smluvené doučování nezruší (nebo se nevyjádří vůbec) do 48 hod od absolvování testovací lekce,  je testovací lekce zpoplatněna částkou 550 ,- Kč (splatnost faktury je pět pracovních dnů). 
 3. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část Klientem uhrazené ceny Aktivity Obchodních podmínek. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč ; v případě jednorázových Aktivit se strhává pouze fixní administrativní storno poplatek 1650,- Kč ze zaplacené částky. Zbytek částky se vrací.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VI odst. 1 a 2 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč; v případě jednorázových Aktivit (myšleno smluvená jediná doučovací lekce) se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. těchto Obchodních podmínek.
 6. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 7. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
 8. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad

VIII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – Pro lekce a balíčky s garancí kvality a všechny ostatní lekce a balíčky:

 1. Každé ukončení smluvního vztahu nebo aktivity do 24h od konání první lekce je bezplatné. Klientovi se vrací zpět celá uhrazená částka do 5 dnů. Jakmile proběhne další lekce, není již možné bezplatně lekce ukončit a klient hradí vždy minimálně lekce vychozené. Toto ukončení musí klient oznámit po emailu na info@doucse.cz. 
 2. U každého ukončení smluvního vztahu nebo Aktivity do sedmi kalendářních dnů od data první lekce, hradí Klient vždy jen vychozené lekce. Storno administrativní poplatek se tedy na klienta nevztahuje. 
 3. U každého ukončení smluvního vztahu po více než sedmi kalendářních dnech od konání první lekce, Aktivity hradí Klient také storno administrativní poplatek 1650,- Kč, který se mu odečte od zaplacené částky za smluvené Aktivity.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část Klientem uhrazené ceny Aktivity Obchodních podmínek. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč ; v případě jednorázových Aktivit se strhává pouze fixní administrativní storno poplatek 1650,- Kč ze zaplacené částky. Zbytek částky se vrací.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VIII odst. 3 těchto Obchodních podmínek je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650 Kč; v případě jednorázových Aktivit (myšleno smluvená jediná doučovací lekce) se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 6. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou Klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. a VIII. těchto Obchodních podmínek.
 7. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 8. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
 9. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad

IX. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – zakoupený dárkový poukaz z našeho eshopu
1. V případě, že není vyčerpána žádná lekce, je možné zakoupený poukaz bezplatně stornovat / vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení bez udání důvodu. Toto se vztahuje pouze na situaci, že Vám ještě nebyl určen termín první lekce.
2. V případě, že dojde ke zrušení již naplánovaného doučování do 7 dnů od zakoupení dárkového poukazu, vzniká zde povinnost Klienta uhradit storno administrativní poplatek ve výši 25 % z ceny dárkového poukazu.

3. Zrušení doučování během čerpání dárkového poukazu (např. po páté lekci): Vrátíme poměrnou nevychozenou část s odečtením storno poplatku ve výši 25 % z ceny dárkového poukazu, maximálně do původní ceny dárkového poukazu, kterou Klient uhradil.

4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou Klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. a VIII. těchto Obchodních podmínek.
5. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
6. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
7. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. V případě existence mezinárodního prvku strany budou české soudy jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.
 2. Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter.
 3. Není-li v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:
 • elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;
 • osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.
 1. Kontaktní údaje na provozovatele jsou email: info@doucse.cz, telefon: +420 494 900 173 a korespondenční adresa: Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
 2. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek nedotčena.
 3. Znění těchto Obchodních podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. O změně či doplnění Obchodních podmínek Poskytovatel informuje Klienta uveřejněním oznámení na Webových stránkách.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 30.11.2021.