Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran, v jejichž prospěch se smlouva uzavírá. 
 2. Provozovatelem internetových stránek www.doucsematiku.cz (dále jen “Webové stránky”)  je společnost The Way s.r.o., IČO: 07117540, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, email: info@doucse.cz, telefon: +420 494 900 173 (dále jen „provozovatel“).
 3. Poskytovatel služeb (dále zejména jen jako „poskytovatel“)  jsou níže specifikované společnosti:
  1. Amazing Way s.r.o., IČO: 19372523, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
  2. Compassionate Way s.r.o. IČO: 19372973, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
  3. Mgr. Nela Jadrná IČO: 09869972, Střihov 38, 28903 Sloveč
  4. Skupina Fluentia s.r.o. IČO: 19730284, Nové sady 988/2, Brno 60200 
  5. Skupina Nebeviiv s.r.o. IČO: 19729758, Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 
  6. Skupina Doucse Praha, s.r.o., IČO: 21210888 Příčná 1892/4, 110 00 Praha – Nové Město.
  7. The Way s.r.o., IČO: 07117540, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
  8. Arrival way group, s.r.o.  IČO: 21280720, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1
  9. Learning way group, s.r.o. IČO: 21280924, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1
 4. Poskytovatel organizuje vzdělávací aktivity prezenčně nebo online (dále také jen „Aktivita“ „Aktivity“).
 5. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a účastníka Aktivit (dále také jen „Klient“).
 6. Lektorem uvedeným ve VOP je myšlena fyzická osoba, zpravidla zaměstnanec poskytovatele, který fakticky vykonává smluvenou službu pro Klienta.
 7. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Odporují-li individuálně sjednané podmínky ustanovením těchto VOP, mají individuálně sjednané podmínky přednost.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Poskytovatel organizuje a nabízí následující druhy Aktivit: doučovací kurzy pro děti, mládež a dospělé a mimoškolní doučování.
 2. Předmětem plnění je poskytnutí služeb doučování a lekcí v rámci nabízených druhů Aktivit dle aktuální nabídky Poskytovatele a/nebo dle požadavků Klienta a za podmínek uvedených v těchto VOP nebo ve smlouvě mezi Poskytovatelem a Klientem.
 3. Klient se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění smluvních závazků Poskytovatele.
 4. Předmětem plnění Poskytovatele není jeho závazek poskytnout Klientovi jakékoliv pomůcky pro účely účasti na Aktivitě jiným způsobem než zapůjčením těchto pomůcek v rámci Aktivity; to neplatí, je-li mezi Poskytovatelem a Klientem sjednáno jinak.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Klientova lektora v nutných  a vhodných případech, bez nároku na refundaci. 
 6. Délka jedné vyučovací lekce je 45 minut.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost a negarantuje žádnou záruku za úspěšné absolvování testů či zkoušek Klientem. Jeho posláním je poskytnout Klientovi možnost využít vzdělávací a doučovací aktivity.
 8. Při výuce v provozovně poskytovatele může výuka probíhat v místnosti s probíhající paralelní výukou jiného Klienta a lektora, avšak u oddělených pracovních stolů. To však neplatí při výuce kurzů. 
 9. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytovat službu v průběhu státních svátků. Pokud sjednaný termín připadne na den, který spadá pod státní svátek, tak tato služba bude přesunuta na nejbližší pracovní den či případě bude přesunuto na základě dohody mezi Poskytovatelem a Klientem. 

III.VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Služby uvedené na Webových stránkách jsou pouze informativní a nejsou právně závaznou nabídkou. Odeslání “nezávazného formuláře” zájemcem není považováno za nabídku nebo přijetí nabídky, ale spíše za výzvu Klienta k podání nabídky poskytovatelem.
 2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká:
  1. Na základě potvrzení nabídky, kterou Poskytovatel zašle emailem Klientovi na základě Klientovi poptávky, ve chvíli, kdy Klient tuto nabídku Poskytovali emailem nebo zasláním písemného sdělení potvrdí a toto potvrzení je doručeno Poskytovateli nebo uhrazením první faktury za smluvenou Aktivitu. Potvrzení nabídky probíhá také vyplněním objednávkového formuláře nebo uhrazením první zálohové faktury za doučování. 
 3. Klientovi je před odesláním elektronické objednávky umožněno seznámit se s VOP, které jsou umístěny na Webových stránkách Poskytovatele. Klient se zavazuje s VOP seznámit a v okamžiku potvrzení nabídky emailem nebo písemným sdělením,  vyplněním objednávkového formuláře či uhrazením první faktury za doučování souhlasí zároveň s výslovným zněním VOP a zároveň je jimi od daného okamžiku zavázán. Bez udělení souhlasu s těmito VOP není možné smlouvu mezi Poskytovatelem a Klientem uzavřít.
 1. Klient se současně zavazuje seznámit se před odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky se zásadami ochrany osobních údajů dostupných na Webových stránkách, přičemž odesláním elektronické objednávky/potvrzení nabídky výslovně potvrzuje, že tak učinil.
 2. Smluvní vztah vzniká vždy pouze mezi Klientem a Poskytovatelem a to na základě projevení zájmu Klienta (osobně, telefonicky, emailem či prostřednictvím k tomu určeného poptávkového formuláře na Webových stránkách nebo sociálních sítích). Poskytovatel oznámí Klientovi podmínky poskytnutí poptávané Aktivity. Zejména pak platební podmínky, podmínky účasti na Aktivitě, případné zdravotní požadavky, rozsah poskytovaných služeb v rámci Aktivity, místo konání Aktivity, termíny a další veškeré související informace nezbytné pro poskytnutí Aktivity.
 3. Klient bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít s Klientem smlouvu, a to zejména s osobou, jež se vůči němu dopustila podstatného porušení povinnosti vyplývající z jakéhokoliv existujícího či již zaniklého závazku.
 4. Lhůta pro přijetí nabídky je stanovena na 3 dny, pokud není ujednáno jinak.  Během této lhůty je nabídky odvolatelná, a to do okamžiku než ji Klient přijme.
 5. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro veškeré činnosti vedoucí k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Klientem. Náklady vzniklé použitím prostředků komunikace na dálku si Klient hradí sám.
 6. Klient nesmí bez souhlasu Poskytovatele postoupit pohledávku třetí straně. Tento souhlas musí být učiněn písemně.
 7. V případě nepředvídatelných událostí způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné katastrofy, stávky, války, pandemie nebo nařízení státních orgánů, které znemožní poskytnutí služby osobně, má poskytovatel možnost nabídnout službu formou online výuky. Tato forma výuky je považována za plnohodnotnou alternativu k osobnímu setkání. Zásah vyšší moci se vztahuje na situace, které jsou mimořádné a neovlivnitelné poskytovatelem, a které brání uskutečnění osobní výuky.
 8. Zakoupené balíčky lekcí či jednotlivé lekce mají platnost maximálně 12 měsíců. Pokud nejsou využity do této lhůty, propadají a není možné za ně požadovat vrácení peněz.

IV.ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Cena za Aktivity je vždy nastavena individuálně na základě individuálních požadavků klienta.
 2. Poskytovatel sdělí emailem Klientovi platební podmínky, jedná se  níže zmíněné způsoby:
  1. platba probíhá převodem na účet, 
  2. QR platbou, 
  3. platební kartou,
  4. případně hotově na určeném místě.
 3. Zákazník je povinen platit cenu za službu s uvedeným variabilním symbolem, který mu byl přidělen v platebních údajích. 
 4. Platba musí být provedena včas před začátkem poskytování služeb. Pokud zákazník neuhradí cenu před prvním termínem výukové lekce, má poskytovatel právo odmítnout plnění ze smlouvy a odstoupit od ní.
 5. Pokud zákazník nesplní svou povinnost zaplatit cenu včas a není oprávněn zrušit smlouvu zákonnými nebo dohodnutými důvody, stále zůstává povinen zaplatit cenu služby. To je z důvodu ochrany poskytovatele před finančními ztrátami z důvodu odmítnutí dalších klientů kvůli nedostatku času. Pokud není dohodnuto jinak, předchozí nevyužité termíny služeb propadají bez náhrady.
 6. Pokud se poskytovatel rozhodne odstoupit od smlouvy kvůli zpoždění zákazníka s platbou, má nárok na smluvní pokutu ve výši ceny služby.
 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ KLIENTA
 1. V případě nemožnosti Klienta se účastnit domluvené Aktivity, dle odsouhlaseného harmonogramu, oznámí Klient Poskytovateli tuto skutečnost písemnou formou (emailem) a to minimálně 24h před zahájením lekce. V opačném případě lekce propadá.
 2. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem končí dnem odeslání potvrzení o přijetí oznámení Klientovi, nejpozději však třetí pracovní den po prokazatelném doručení oznámení Klienta Poskytovateli.
 3. Ke dni ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem je vypočten storno poplatek z ceny, kterou Klient za objednanou Aktivitu zaplatil, postupem podle článku VII. a VIII. VOP. V tomto stornu poplatku jsou zohledněny zejména fixní náklady Aktivity a již realizované lekce dané Aktivity.
 4. V případě neúčasti Klienta na některých lekcích dané Aktivity bez ohledu na předchozí omluvení/neomluvení Klienta z lekce nevzniká nárok Klienta na vrácení zaplacené ceny ani její části; nárok Klienta vzniká pouze v případě ukončení smluvního vztahu a za podmínek stanovených v těchto VOP (například omluva z lekce minimálně 24h předem)
 5. V případě neúčasti Klienta na skupinovém kurzu nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za kurz ani jeho části (to i v případě včasné omluvy).
 1. PŘEKÁŽKY NA STRANĚ POSKYTOVATELE
 1. Poskytovatel je oprávněn u jednotlivých jím nabízených Aktivit stanovit minimální počet účastníků. Pokud počet účastníků u dané Aktivity nedosáhne této hranice, je Poskytovatel oprávněn Aktivitu zrušit, a to nejpozději po realizaci třetí (3.) lekce. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.
 2. Poskytovatel je oprávněn zrušit Aktivitu i z jiných objektivních důvodů. O této skutečnosti neprodleně písemně informuje Klienta. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem v takovém případě končí dnem, kdy je Klientovi doručeno písemné oznámení o zrušení Aktivity.

VII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

(Platné pouze pro speciální lekce a balíčky s první testovací lekcí)

 1. U každého ukončení smluvního vztahu nebo Aktivity, hradí Klient vždy 1650,- Kč storno administrativní poplatek, který se mu odečte od zaplacené částky za smluvené Aktivity (pokud není písemně domluveno jinak, například u kroužků je storno poplatek vždy 50 % z celkové ceny kroužku).
 2. Testovací lekce se poskytuje pouze pro smluvený oděr 10 a více lekcí. Klient má právo po absolvování testovací lekce smluvené doučování bezplatně zrušit do 48 hodin (telefonicky nebo emailem). Pokud Klient smluvené doučování nezruší (nebo se nevyjádří vůbec) do 48 hod od absolvování testovací lekce, nebo se na smluvenou testovací lekci bez omluvy nedostaví (omluva je akceptována pouze emailem na lektora nebo na info@doucse.cz aspoň 12h před časem a termínem testovací lekce),  je testovací lekce zpoplatněna částkou 550 ,- Kč (splatnost faktury je pět pracovních dnů).
 3. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 VOP je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část Klientem uhrazené ceny Aktivity VOP. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč ; v případě jednorázových Aktivit se strhává pouze fixní administrativní storno poplatek 1650,- Kč ze zaplacené částky. Zbytek částky se vrací.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VI odst. 1 a 2 VOP je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč; v případě jednorázových Aktivit (myšleno smluvená jediná doučovací lekce) se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI VOP vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. VOP.
 6. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 7. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
 8. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad

VIII. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

(Pro lekce a balíčky s garancí kvality a všechny ostatní lekce a balíčky)

 1. Každé ukončení smluvního vztahu nebo aktivity do 24h od konání první lekce je bezplatné. Klientovi se vrací zpět celá uhrazená částka do 5 dnů. Jakmile proběhne další lekce, není již možné bezplatně lekce ukončit a klient hradí vždy minimálně lekce vychozené. Toto ukončení musí Klient oznámit písemně po emailu na info@doucse.cz
 2. U každého ukončení smluvního vztahu nebo Aktivity do sedmi kalendářních dnů od data první lekce, hradí Klient vždy jen vychozené lekce. Storno administrativní poplatek se tedy na klienta nevztahuje.
 3. U každého ukončení smluvního vztahu po více než sedmi kalendářních dnech od konání první lekce, Aktivity hradí Klient také storno administrativní poplatek 1650,- Kč, který se mu odečte od zaplacené částky za smluvené Aktivity.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Klientem a Poskytovatelem dle čl. V odst. 1 VOP je Poskytovatel povinen vrátit Klientovi poměrnou část Klientem uhrazené ceny Aktivity VOP. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650,- Kč ; v případě jednorázových Aktivit se strhává pouze fixní administrativní storno poplatek 1650,- Kč ze zaplacené částky. Zbytek částky se vrací.
 5. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. VIII odst. 3 VOP je Poskytovatel povinen vrátit poměrnou část z ceny, kterou Klient za danou Aktivitu zaplatil. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi již uskutečněnými lekcemi a lekcemi, které zbývají do konce Aktivity a odečtením fixního administrativního storno poplatku 1650 Kč; v případě jednorázových Aktivit (myšleno smluvená jediná doučovací lekce) se vrací před započetím jejich realizace 100% ze zaplacené ceny Aktivity.
 6. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI VOP vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou Klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. a VIII. VOP.
 7. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti.
 8. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
 9. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad
 1. STORNO PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

(zakoupený dárkový poukaz z našeho eshopu)

 1. V případě, že není vyčerpána žádná lekce, je možné zakoupený poukaz bezplatně stornovat / vrátit do 14 dnů od jeho zakoupení bez udání důvodu. Toto se vztahuje pouze na situaci, že Vám ještě nebyl určen termín první lekce.
 2. V případě, že dojde ke zrušení již naplánovaného doučování do 7 dnů od zakoupení dárkového poukazu, vzniká zde povinnost Klienta uhradit storno administrativní poplatek ve výši 25 % z ceny dárkového poukazu.
 3.  Zrušení doučování během čerpání dárkového poukazu (např. po páté lekci): Vrátíme poměrnou nevychozenou část s odečtením storno poplatku ve výši 25 % z ceny dárkového poukazu, maximálně do původní ceny dárkového poukazu, kterou Klient uhradil.
 4. V případě ukončení smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem dle čl. V a VI VOP vrátí Poskytovatel Klientovi cenu nebo její poměrnou část, kterou Klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky vypočtené podle článku VII. a VIII. VOP.
 5. Vratku dle předchozího odstavce provede Poskytovatel na účet Klienta na základě písemné žádosti Klienta o vrácení ceny/časti ceny.  Žádost musí obsahovat jméno a příjmení Klienta, důvod pro ukončení smluvního vztahu, číslo účtu, na něž má být cena nebo její poměrná část vrácena, v případě platby Aktivity třetí stranou, uvedení této skutečnosti. Od podání žádosti si Poskytovatel vyhrazuje právo 10 dnů na vyřízení.
 6. V případě, že za Klienta platí poskytovanou službu třetí strana je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře, nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
 7. Reklamační řád a jak postupovat v případě reklamace či vadného plnění najdete na www.doucsematiku.cz/reklamacni-rad
 1. NÁŠ KODEX
 1. V průběhu Aktivit je zakázáno, aby Klient byl pod vlivem omamných látek, alkoholu, psychotropních látek. 
 2. Donášel či přechovával v učebnách nebezpečné předměty, zbraně, alkohol, omamné látky či psychotropní,
 3. Ohrožoval či agresivně vystupoval na učebnách.
 4. V případě, že Klient poruší některé z ustanovení uvedeného kodexu, Poskytovatel si vyhrazuje právo odepřít službu bez nároku na náhradu či finančního vyrovnání. Dále v případě opakovaného porušení Poskytovatel může odstoupit od smlouvy a požadovat kompenzaci za vzniklé škody.
 5. Poskytovatel si zároveň vyhrazuje právo pořizovat obrazový záznam učeben v průběhu celého dne, aby bylo zajištěno nejen dodržování Kodexu, ale aby byla zajištěna bezpečnost. 
 1. SPOTŘEBITEL
 1. Spotřebitelem se rozumí dle § 419 občanského zákoníku: “Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.”
 2. Spotřebitel uzavírající smlouvu na dálku, tedy pomocí prostředku, který nevyžaduje fyzickou přítomnost obou stran (například přes internet přijetím nabídky e-mailem), má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od jejího uzavření.
 3. Avšak spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud byly služby poskytnuty v plném rozsahu. V případě smlouvy za úplatu nemá spotřebitel právo na odstoupení, pokud byla služba plněna před uplynutím 14 denní lhůty a spotřebitel s tímto plněním souhlasil explicitně. Explicitním souhlasem se rozumí přijetí nabídky obsahující termín plnění v rámci této lhůty nebo dohoda o termínu plnění mezi stranami nebo uživatelem po uzavření smlouvy.
 4. Poučení spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení sporu, a to podáním stížnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele § 20d, subjektem, který je oprávněn spor řešit, je dle stejného zákona § 20e písmene d) Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 – Nové Město. Více informací je k nalezení na http://www.coi.cz./.
 5. Tím není dotčeno zákazníkovo právo uplatnit svůj nárok u příslušného orgánu veřejné moci (soudu).

XII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zákazník se zavazuje zdržet se všech dalších forem nekalé soutěže vůči poskytovateli a jakéhokoliv jednání, které by mohlo poškodit poskytovatele.
 2. Pokud zákazník poruší nějakou povinnost uvedenou v těchto VOP, je povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu v maximální výši až 25 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Smluvní pokuta, kterou poskytovatel vyúčtuje zákazníkovi, je splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování. Pokud vzniklá škoda převyšuje sjednanou výši smluvní pokuty, má poskytovatel nárok na náhradu takové škody v rozdílu mezi výší způsobené škody a sjednanou výši smluvní pokuty.
 3. Zákazník není oprávněn uzavírat žádné obchodní či obdobné právní vztahy s lektorem poskytovatele bez jeho výslovného písemného souhlasu, se kterým přišel do styku v souvislosti s plněním smlouvy. Dále nesmí zákazník sám či prostřednictvím třetích osob u lektora vyžadovat služby nebo využívat nabídky lektora zahrnující služby nezávislého a neformálního vzdělávání bez předchozího souhlasu poskytovatele. Během platnosti smlouvy s poskytovatelem a po dobu 12 měsíců po jejím ukončení zákazník dále není oprávněn kontaktovat lektora poskytovatele nebo předávat jeho kontaktní údaje třetím osobám. Jakékoliv kroky, které by vedly k přímému nebo nepřímému porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka nebo třetí osoby, jsou zakázány.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Veškeré právní vztahy mezi Poskytovatele a Klientem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Veškeré spory z této smlouvy budou řešeny před českými soudy, jako fórum rozhodné pro řešení sporů, přičemž místní příslušnost soudu se bude řídit obecným soudem Poskytovatele.
 2. Pokud Klient uzavře smlouvu s Poskytovatelem, tím potvrzuje, že si přečetl a souhlasí s VOP v platném znění. VOP jsou nedílnou součástí objednávky a od jejího souhlasu je Klient VOP zavázán. 
 3. V případě rozporu mezi VOP a smlouvou poskytnutou Klientovi Poskytovatelem má přednost smlouva.
 4. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, případné překlady mají pouze informativní charakter.
 5. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, veškerá komunikace související se smluvním vztahem mezi Poskytovatelem a Klientem musí být ve styku mezi Poskytovatelem a Klientem v písemné podobě, zejména probíhá:
  1. elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu; zpráva se považuje za přijatou okamžikem přijetí na server příchozí zprávy;
  2. prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí zásilky adresátem;
  3. osobně; zpráva se považuje za přijatou okamžikem převzetí písemností adresátem.
 6. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení VOP nedotčena.
 7. Znění těchto VOP může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za dobu účinnosti předchozího znění VOP. O změně či doplnění VOP Poskytovatel informuje Klienta zveřejněním na Webových stránkách. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na Webových stránkách Poskytovatele.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.3.2024 

 

Pozor SLEVA až 15% na první balíček lekcí

Platí pro všechny naše nové studenty. Nabídka je časově omezena.

*akce platí  jen do 30.6.2024

Poslední volná místa!

Testovací lekce

+420 494 900 173