Reklamační řád

Protože i my jsme jenom lidi a někdy uděláme chybu, uvádíme zde náš platný reklamační řád. Předem chceme avizovat, že se snažíme všechny naše případné chyby a nedostatky kompenzovat a najít společné řešení. Vždy adekvátní kompenzaci navrhneme a najdeme. Proto nám zkuste dát ještě šanci a my Vás rádi přesvědčíme, že řešení najdeme. Vaše spokojenost je totiž na prvním místě 🙂

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. OBECNÉ USTANOVENÍ
 1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání poskytovateli níže uvedenými.
 2. Tyto reklamační podmínky se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 3. Klient je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před uzavřením smlouvy a zavazuje se jimi řídit. Zároveň Klient bere na vědomí, že je povinen poskytnout potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE
 1. Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění. Provozovatelem internetových stránek www.doucsematiku.cz (dále jen “Webové stránky”)  je společnost The Way s.r.o., IČO: 07117540, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha, email: info@doucse.cz, telefon: +420 494 900 173 (dále jen „provozovatel“).
 2. Poskytovatel služeb (dále zejména jen jako „poskytovatel“)  jsou níže specifikované společnosti:
  1. Amazing Way s.r.o., IČO: 19372523, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
  2. Compassionate Way s.r.o. IČO: 19372973, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha.
  3. Mgr. Nela Jadrná IČO: 09869972, Střihov 38, 28903 Sloveč
  4. Skupina Fluentia s.r.o. IČO: 19730284, Nové sady 988/2, Brno 60200 
  5. Skupina Nebeviiv s.r.o. IČO: 19729758, Čujkovova 1714/21, Ostrava 70030 
  6. Skupina Doucse Praha, s.r.o., IČO: 21210888 Příčná 1892/4, 110 00 Praha – Nové Město.
  7. The Way s.r.o., IČO: 07117540, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha
  8. Arrival way group, s.r.o.  IČO: 21280720, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1
  9. Learning way group, s.r.o. IČO: 21280924, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1 

 

III. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Jako poskytovatel služeb odpovídá za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
  1. služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
  2. služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.
 2. Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady je třeba reklamovat bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.
 1. ZPŮSOB VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník či uživatel uplatňuje, je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na některou z výše uvedených adres, nebo v elektronické podobě (reklamačním formulářem), e-mailovou zprávou, a to bez zbytečného odkladu, (vykládáno zpravidla do 3 dnů) kdy měl možnost vadu plnění zjistit, nejpozději však do 7 dnů od přijetí plnění. Pokud tak v této reklamační lhůtě neučiní, nemá poskytovatel služeb povinnost se reklamací zabývat či ji vyhovět.
 2. Zákazník či uživatel je povinen sebe či smluvní vztah nějakým způsobem identifikovat, například uvedením jména, příjmení nebo kontaktním emailem.
 3. Poskytovatel je povinen spotřebiteli (zákazníku/uživateli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
 4. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění neodpovídá účelu smlouvy.
 5. Zákazník či uživatel je povinen bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje. Těmito právy jsou:
  1. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.):
 1. výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
 2. poskytnutí náhradního předmětu plnění (náhradní, či bonusové lekce),
 3. přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
 4. odstoupit od smlouvy.

První tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.

 1. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy:
 • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
 • výměnu lektora pro budoucí lekce.
 • Oba způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně.
 1. Změna volby práva bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník/uživatel nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
 2. Dokud zákazník či uživatel neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku či uživateli.
 3. Nezvolí-li zákazník/uživatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ZPŮSOB, LHŮTY, PRÁVA A POVINNOSTI
 1. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem/uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 2.  V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.
 3.  V případě, že poskytovatel shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno jeho právo využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.
 4.  Poskytovatel vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Reklamační formulář - stačí vyplnit a ozveme se 🙂


Pozor SLEVA až 15% na první balíček lekcí

Platí pro všechny naše nové studenty. Nabídka je časově omezena.

*akce platí  jen do 30.6.2024

Poslední volná místa!

Testovací lekce

+420 494 900 173