Reklamační řád

Protože i my jsme jenom lidi a někdy uděláme chybu, uvádíme zde náš platný reklamační řád. Předem chceme avizovat, že se snažíme všechny naše případné chyby a nedostatky kompenzovat a najít společné řešení. Vždy adekvátní kompenzaci navrhneme a najdeme. Proto nám zkuste dát ještě šanci a my Vás rádi přesvědčíme, že řešení najdeme. Vaše spokojenost je totiž na prvním místě 🙂

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

I. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované v oblasti nezávislého a neformálního vzdělávání poskytovateli níže uvedenými.

1.2. Zkratka „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. KONTAKTNÍ ÚDAJE

2.1. Zákazník (smluvní strana), případně uživatel (osoba třetí, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena) mohou vytknout vadu a uplatnit právo z vadného plnění. Poskytovatelé jsou:

a. The Way s.r.o., IČO: 07117540, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřuje se na doučování a školení pro firmy a společnosti), b. Amazing Way s.r.o., IČO: 19372523, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřujeme se přípravné kurzy, přijímačky a ostatní školní předměty mimo ČJ a MA), c. Compassionate Way s.r.o. IČO: 19372973, Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (zaměřuje se na doučování školní matematiky a českého jazyka),  Mgr. Nela Jadrná IČO: 09869972, Střihov 38, 28903 Sloveč (zaměřuje se na doučování školní matematiky a českého jazyka). 

III. ZPŮSOB VYTKNUTÍ VADY A UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

3.1. Vytknutí vady a zvolení práva z vadného plnění, které zákazník či uživatel uplatňuje, je potřeba uplatnit písemnou formou, a to buď v listinné podobě, doručené na některou z výše uvedených adres, nebo v elektronické podobě (reklamačním formulářem), e-mailovou zprávou zaslanou na jednu z výše uvedených e-mailových adres, a to bez zbytečného odkladu, (vykládáno zpravidla do 3 dnů) kdy měl možnost vadu plnění zjistit, nejpozději však do 7 dnů od přijetí plnění. Pokud tak v této reklamační lhůtě neučiní, nemá poskytovatel služeb povinnost se reklamací zabývat či ji vyhovět.

3.1.1. Zákazník či uživatel je povinen sebe či smluvní vztah nějakým způsobem identifikovat, například uvedením jména, příjmení nebo kontaktním emailem.

3.1.2. Poskytovatel je povinen spotřebiteli (zákazníku/uživateli) vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

3.2. Vytknutí vady musí obsahovat označení vady, nebo jak se vada projevuje. Plnění je vadné zejména pokud plnění neodpovídá účelu smlouvy.

3.3. Zákazník či uživatel je povinen bez zbytečného odkladu (do 3 dnů) od vytknutí vady, pokud již tak neučinil, zvolit jaké právo uplatňuje. Těmito právy jsou:

3.3.1. Při vadném plnění, které je podstatným porušením smlouvy (výklad dle § 2002 OZ):

  • výměnou lektora či jeho proškolením pro budoucí lekce,
  • poskytnutí náhradního předmětu plnění (náhradní, či bonusové lekce),
  • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
  • odstoupit od smlouvy.

První tři způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně, to platí i pro uplatnění práva 3. a 4. způsobem.

3.3.2. Při vadném plnění, které je nepodstatným porušením smlouvy:

  • přiměřenou slevu připadající poměrně na danou lekci z ujednané ceny služby,
  • výměnu lektora pro budoucí lekce.

Oba způsoby uplatnění práva mohou být žádány společně.

3.3.3. Změna volby práva bez souhlasu poskytovatele je možná jen tehdy, žádal-li zákazník/uživatel nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

3.3.4. Dokud zákazník či uživatel neuplatní (nezvolí) právo na slevu či neodstoupí od smlouvy, může poskytovatel napravit vadu sám od sebe vhodným způsobem, nesmí tím však způsobit nepřiměřené náklady zákazníku či uživateli.

3.3.5. Nezvolí-li zákazník/uživatel své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE – ZPŮSOB, LHŮTY, PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem/uživatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4.2. V případě oprávněné reklamace má reklamující nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů.

4.3. V případě, že poskytovatel shledá reklamaci neoprávněnou, není tím dotčeno jeho právo využít ochrany svého práva u příslušného orgánu veřejné moci.

4.4. Poskytovatel vydá (v písemné formě) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 23. 1. 2023.

Reklamační formulář - stačí vyplnit a ozveme se 🙂